Membership
Brazilian Jiu-Jitsu ($60.00)
1 class per week

Sign Up
Muay Thai Membership ($105.00)
2 classes per week

Sign Up
Kempo- Adults ($105.00)
Unlimited classes

Sign Up
Kempo- Adults + Private Lessons ($145.00)
Unlimited classes

Sign Up
Kempo- Peewee ($85.00)
Unlimited classes

Sign Up
Kempo- Peewees + Private Lessons ($125.00)
Unlimited classes

Sign Up
Kempo- Kids ($95.00)
Unlimited classes

Sign Up
Kempo-Kids + Private Lessons ($135.00)
Unlimited classes

Sign Up
Kempo- Advanced Kids ($95.00)
Unlimited classes

Sign Up
Kempo- Advanced Kids + Private Lessons ($135.00)
Unlimited classes

Sign Up

Trial Options
2 Week Trial ($25.00)
Unlimited classes

Sign Up